EIA Crude Oil

รายการน้า มนัดิบ EIA สหรัฐอเมริกา รายสัปดาห์ อา้งอิงจากการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของรายการธุรกิจน้า มนัดิบของบริษทั สัญชาติสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายการน้า มนัดิบ

วัน
ค่าก่อนหน้าน
(8,000 barrels)
ค่าจริง
(8,000 barrels)
ค่าที่คาดการณ์ล่วงหน้า
(8,000 barrels)
    แสดงเพิ่มเติม
    แหล่ง: Golden Ten Data Center