Làm thế nào để kiếm lợi nhuận?

Giá tài sản làm đối tượng kinh doanh và thu lãi chênh lệch do biến động giá.

Khám phá lợi nhuận ở mọi nơi

Giá trị của tài sản trên thị trường sẽ dựa trên môi trường tài chính bên ngoài và mối quan hệ giữa cung và cầu thị trường, thể hiện qua giá tài sản tăng hay giảm, sự biến động giá mang lại cho nhà kinh doanh cơ hội kiếm lời.

Kiếm lợi nhuận từ biến động giá

Khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ tăng, hãy "Mua" ở mức giá thấp và "Bán" ở mức giá cao hơn. Sự khác biệt sẽ là lợi nhuận của nhà giao dịch.

Khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ giảm, hãy "Bán" ở mức giá cao và "Mua" ở mức giá thấp. Sự khác biệt sẽ là lợi nhuận của nhà giao dịch.

Khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ tăng, hãy "Mua" ở mức giá thấp và "Bán" ở mức giá cao hơn. Sự khác biệt sẽ là lợi nhuận của nhà giao dịch.

Khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá tài sản sẽ giảm, hãy "Bán" ở mức giá cao và "Mua" ở mức giá thấp. Sự khác biệt sẽ là lợi nhuận của nhà giao dịch.

Tham khảo giao dịch

Tham khảo các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp do Trading Central cung cấp

Nhận chiến lược trực tiếp hàng ngày để dự báo xu hướng giao dịch;

Khi nào mở một vị trí và;

Khi nào đóng một vị trí.

Trading Central làm tài liệu tham khảo

Hướng giao dịch: Vị thế mua / Mua

Mở: trên 1942

Đóng vào 1970; 1976.50 mở rộng