Làm thế nào để bắt đầu giao dịch?
Chọn Sản phẩm Giao dịch của Bạn> Nhấp vào Mua / Bán
Tôi cần bắt đầu với bao nhiêu tiền?
Để bắt đầu giao dịch ở ROYAL TRADING , số tiền tối thiểu 10 USD có thể giao dịch 0,01 lot.
$10
0.01Lots
Nên theo các cân nhắc bảo vệ rủi ro, Khoản tiền gửi tối thiểu được yêu cầu là 20 USD.
Giao dịch ngay
#1
Chọn sản phẩm giao dịch của bạn
Hơn 70 Sản phẩm Phổ biến dành cho Bạn
#2
Phân tích xu hướng thị trường
Xu hướng thị trường được chia thành:
Tăng
Xu hướng giảm
Dễ bay hơi
#3
Vị thế mở
Mở các vị thế mua: Nhấp vào Mua
Khi giá tăng, bạn kiếm được và ngược lại.
Mở các vị thế bán : Nhấp vào Bán
Khi giá giảm, bạn kiếm được và ngược lại.
#4
Đóng vị thế
1. Nhấp vào Đóng trên trang Vị thế
2. Nhấp CÓ
3. Nhấp vào Lịch sử để kiểm tra lãi hay lỗ
Ý chính